1 มิถุนายน 2563

...รอผลทำนาย...

เปรียบเทียบย้อนหลัง

1 เมษายน 2563 บน,ล่าง
01, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 60, 61, 70, 71, 76, 78, 80, 81, 86, 95,22
16 มีนาคม 2563
01, 09, 19, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 59, 46,77
1 มีนาคม 2563
45, 46, 47, 56, 57, 67, 38,98
16 กุมภาพันธ์ 2563
02, 07, 10, 12, 17, 27, 50, 51, 52, 56, 57, 60, 61, 62, 67, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
12, 13, 16, 17, 18, 23, 26, 28, 63, 73, 76, 78, 83, 86, 27,06
17 มกราคม 2563
16, 17, 21, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 42, 46, 76, 74,68
30 ธันวาคม 2562
01, 02, 08, 21, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 82, 90, 91, 92, 98, 41,81
16 ธันวาคม 2562
16, 17, 21, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 76, 24,97
1 ธันวาคม 2562
10, 13, 20, 21, 23, 30, 80, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
08, 20, 28, 29, 30, 38, 39, 90, 98, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
02, 04, 05, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 45, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 74, 75,79
16 ตุลาคม 2562
01, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 16, 17, 18, 45, 65, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 86, 64,15
1 ตุลาคม 2562
32, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 46, 47, 52, 62, 65, 67, 72, 75, 97,59
16 กันยายน 2562
21, 41, 42, 46, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 84, 86, 88,85
1 กันยายน 2562
01, 09, 12, 19, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 49, 92, 87,20
16 สิงหาคม 2562
01, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 53, 54, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76,89
1 สิงหาคม 2562
01, 08, 30, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 81, 90, 91, 98, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
21, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 61, 62, 71, 72, 76, 78, 81, 82, 86, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
43, 45, 53, 73, 75, 78, 83, 84, 85, 47,86
16 มิถุนายน 2562
02, 03, 04, 32, 34, 42, 90, 93, 94, 55,29
1 มิถุนายน 2562
05, 06, 10, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 65, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
01, 03, 04, 13, 14, 34, 70, 73, 74, 78, 80, 81, 83, 84, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
13, 21, 23, 71, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 24,25
16 เมษายน 2562
01, 02, 03, 12, 31,23
1 เมษายน 2562
12, 13, 14, 23, 24, 34, 67,52
16 มีนาคม 2562
10, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 43, 45, 50, 53, 28,64
1 มีนาคม 2562
01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 15, 32, 42, 43, 45, 52, 53, 50,65
16 กุมภาพันธ์ 2562
32, 34, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 24,56
1 กุมภาพันธ์ 2562
10, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 30, 45, 50, 53, 34,04
17 มกราคม 2562
23, 42, 43, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 79,65
30 ธันวาคม 2561
03, 04, 10, 12, 13, 14, 23, 24, 43, 67,02
16 ธันวาคม 2561
12, 15, 16, 17, 25, 27, 65, 67, 75, 64,62
1 ธันวาคม 2561
01, 05, 15, 60, 61, 65, 70, 71, 75, 40,67
16 พฤศจิกายน 2561
01, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 17, 34, 53, 54, 63, 64, 65, 67, 73, 74, 75, 03,16
1 พฤศจิกายน 2561
45, 46, 50, 56, 60, 40,58
16 ตุลาคม 2561
10, 12, 20, 40, 41, 42, 45, 50, 52, 15,93

1 มิถุนายน 2563

...รอผลทำนาย...

เปรียบเทียบย้อนหลัง

1 เมษายน 2563 บน,ล่าง
40, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 60, 67, 69, 70, 79, 90, 95,22
16 มีนาคม 2563
01, 07, 09, 17, 19, 97, 46,77
1 มีนาคม 2563
56, 75, 76, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 38,98
16 กุมภาพันธ์ 2563
40, 45, 50, 59, 90, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
23, 24, 25, 28, 34, 35, 37, 38, 45, 74, 75, 78, 84, 85, 27,06
17 มกราคม 2563
13, 21, 23, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 74,68
30 ธันวาคม 2562
01, 02, 04, 05, 12, 15, 24, 25, 45, 41,81
16 ธันวาคม 2562
23, 27, 37, 24,97
1 ธันวาคม 2562
77, 78, 87, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
07, 90, 97, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
34, 37, 47, 75,79
16 ตุลาคม 2562
01, 05, 06, 16, 56, 64,15
1 ตุลาคม 2562
34, 35, 36, 45, 46, 56, 97,59
16 กันยายน 2562
12, 13, 15, 16, 23, 25, 26, 35, 36, 56, 88,85
1 กันยายน 2562
01, 09, 12, 19, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 49, 55, 56, 65, 92, 87,20
16 สิงหาคม 2562
34, 35, 36, 45, 46, 76,89
1 สิงหาคม 2562
23, 25, 26, 35, 36, 56, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
55, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
01, 05, 06, 15, 16, 56, 47,86
16 มิถุนายน 2562
65, 65, 67, 75, 75, 55,29
1 มิถุนายน 2562
34, 35, 36, 45, 56, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
01, 05, 06, 15, 16, 56, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
05, 06, 09, 10, 15, 16, 19, 56, 95, 96, 24,25
16 เมษายน 2562
25, 26, 35, 36, 56, 31,23
1 เมษายน 2562
55, 65, 65, 75, 75, 67,52
16 มีนาคม 2562
56, 75, 76, 78, 85, 86, 28,64
1 มีนาคม 2562
85, 86, 89, 95, 96, 50,65
16 กุมภาพันธ์ 2562
45, 45, 46, 55, 24,56
1 กุมภาพันธ์ 2562
35, 36, 45, 46, 56, 34,04
17 มกราคม 2562
05, 06, 90, 95, 96, 79,65
30 ธันวาคม 2561
56, 75, 78, 85, 86, 67,02
16 ธันวาคม 2561
55, 56, 65, 64,62
1 ธันวาคม 2561
45, 45, 46, 55, 56, 65, 40,67
16 พฤศจิกายน 2561
34, 35, 36, 45, 46, 03,16
1 พฤศจิกายน 2561
12, 15, 16, 25, 26, 56, 40,58
16 ตุลาคม 2561
45, 45, 46, 55, 56, 65, 15,93