ย้อนกลับ

1 มีนาคม 2563

สูตร : แสน+แสน+2

66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 63, 74, 75,

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ผลสลากงวดย้อนหลัง ออก
16 กุมภาพันธ์ 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 30 31, 39, 03,94
1 กุมภาพันธ์ 2563
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 09, 08, 27,06
17 มกราคม 2563
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 30, 39, 74,68
30 ธันวาคม 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 28, 41,81
16 ธันวาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 24,97
1 ธันวาคม 2562
22 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 30, 31, 39, 22,81
16 พฤศจิกายน 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 09, 08, 23,32
1 พฤศจิกายน 2562
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 84, 85, 86, 96, 97 75,79
16 ตุลาคม 2562
44, 45, 46 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 42, 52, 54, 53, 64,15
1 ตุลาคม 2562
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 87, 97 98, 97,59
16 กันยายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 63, 74, 75, 88,85
1 กันยายน 2562
66, 67, 68, 69, 60, 61, 77, 78 79, 70, 71, 72, 62, 63, 74, 87,20
16 สิงหาคม 2562
88, 89 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 84, 85, 86, 96, 97, 76,89
1 สิงหาคม 2562
88, 89, 80, 81, 82, 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85 87, 95, 96, 98, 06,58
15 กรกฎาคม 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 07, 08, 65,88
1 กรกฎาคม 2562
44, 45, 46, 47 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 43, 51, 54, 47,86
16 มิถุนายน 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 28, 30, 31, 39, 55,29
1 มิถุนายน 2562
00, 01, 02, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16 09, 08, 61,46
16 พฤษภาคม 2562
22, 23, 24, 25, 26 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 31, 32, 26,71
2 พฤษภาคม 2562
22, 23, 24 25 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 31, 32, 24,25
16 เมษายน 2562
44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 40, 41, 42, 51, 52, 54, 33,23
1 เมษายน 2562
66, 67 68, 69, 60, 61, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 63, 74, 75, 67,52
16 มีนาคม 2562
88, 89, 80, 81, 82 83, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 95, 96, 28,64
1 มีนาคม 2562
22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20, 29, 30, 39, 50,65
 ความแม่นยำ 60.87 % ถูก 14 แถว จาก 23 แถว